Оідіїігесі Ьу ІІіе Іпіегпеї Агсіііує

іп 2009 ^л/і^I^ їипсііпд їгот

^оI^п апсі Магу А. Уагетко Роипсіаііоп

ІіІІр:/%\л/\л/.агсІііУе.огд/сІеІаіІ8/кІіге8ІотаІііа8Іа00оІіоп

УІ

..^<Ь\

для

вьісшихь кляст> гимназіяльньїхт».

Тексті, зт. пояснеііями, додАткомг граматпч

вьідавТ)

Д-РІ 0)!Е.ШІЬ ОГОІІОВСКПІ.

Свщ. ІВАН ЛУЦЇШ

Г ^'

гаоввьій шт> і% кнігарні

ІФАРТА и ЧАііїШВСНОГО ВХ ЛЬВОБЬ.

у ЛЬВОВІ. Накладомд фонду нраевого.

1881.

7'

\,

1.1 и^фце. ^У/^Д>^^І^*^

/\555

Зг д2іі/карнть Товариства имени Шевченка, по&ь зарядомг К. Беднарского.

І

і

Іі^уи^^^'.

Свщ. ІВАП ЛУЦИК

І. Договорьі Руси зг Грекагяи^^^:^./-^*-^^^

ИзТ) X. в'Ьку до II шли до иась три договорьі Руеи з-ь Гре- ками. Первьій з-ь тьіх-ь договоров-ь був-ь заключеньїй В'ь9і1. р. при великбм'ь князю Олегу, другій ВТ} 945. р. при Игорі, а третій в'ь971. р. при Святос.іав'Ь. Ти договорьі уміщени в^ь л-Ьтописи Несторовбй, але судячи по язьїку мол^ь дознатись, що они давн'Ьйше иншими грамотіями були уложенй. Язьїк'ь бо ТБіхт» памятникбв'ь заявляє в-ь многих'ь місцях-ь наслідо- ване конструкцій грецкоп, и не пбд.гея^ить сумніню, що пе- реклад-ь славяньскій тогдьі був-ь з.іадженьїй, коли написано оригиналТі. Перек.іадом'ь я^е мог-ь занятиеь якій Болгарин-ь на двор-Ь впзантійскбм'ь, поч'Ьм'ь рускій лтЬтопнсець приняв'ь готовьій текст'ь сгавяньскій и зм'Ьнив'ь лише денекудьі слова и реченя болгарско-с.?іавяньскц, щобьі ти памятники до своєи .і'Ьтописи приноровити.

Ти договорьі суть для нась дуя^е вая^нй, по-за-як'ь бу- дучи гразіотами урядовьімп подають найдавн'Ьйшій памятник'ь руского права, и що поясняють взаиминьї Руси зт» Греками. Из'ь еихть грамот'ь довідуемо ея такожь, що тогдьі вгь Руси в-ь важньїх-ь справах-ь конечно вимагалась присяга для скрі- пленя правдьі. Поганьска Русь присягала на холзіі перед'ь богомТ) ІІеруном'Ь, кладучи перед-ь низі'ь оружіе своє, щитьі и золото, та кля.іа ся «ще й Во.іосодгь, богом'ь скотовті ; хре- щени же Русиньї були веденй кт. роттЬ вті церкві? святого Иліи, де ц'Ь.іували хрест-ь. Рускй ти памятники заслугують такожь изть-за того на увагу, що они появились в-ь томг ча- сЬ, коли пншй народьі с.іавянеькй свои грамотьі списували вть язьїц-Ь латиньскбм'ь. Такт» отже поча.іась на Руси словес- нбсть еще перед'ь зага.тіьньїм'ь введенем'ь хриетіяньства, и хо- тяй опбсля основувалась довгій чась переван^но на язбіц"!? цер- ковно-с.іавяньскбзі'ь, то все таки вх сЬ^і-ь письменьств'Ь скрьі- вались зерна литературьі рбднои.

4

а. Первьій договоре.

Л\'кі от-к рсда рс>\'скаго Кнрлтчі, Инїгїлдт»,, Флрлофтч, Бїрїіиоі'д-к, Рогллв-ь, Гоудкі, Рої'алд-к, Карн к , Фрїлав-ь, Рюар-к, Яктївсу, Троі-анТі, Лидоульфостк, Ст«л\ид'к, ижї посланн от'к Одкга Бсликаго книзи рої'скагс, и отТк вск)^!!, 5 ижї соутк под'к рогксчо ієгс, св'Ьтл'кі;("к всирТі, кт^ валг-к, Львсви и Пл«ксандрсі' и Ксстинтиноу* кїлик-кі.мт», о Коз'к сал\сд«ржкцїл\к, царілх-к грецк-кілм^, на оудїржаниіє и на изв'кфеннж стк л\ног'кі\-к л'кттч л\£жю Христьган'кі н Роускю в'кікшюк» лісвс>вк, по\'ст'кнкі€л\к нашиу'к кнгазк и пс пс'вьх'книю

10 от'к вскуту, НЖ6 соутк псд'к роукою і€гс> со\'фИ](т», Роусн.

Наша св'ктлс'стк коліі инк^-'к \-С'тгафи\"к і€Ж£ о Ксз'к

оудїржатн и изв'кститн такоук» лювовк , в'ківшк'Ю /Мбжк>

Христкинти и Роускк», лхнсгажд'кі правг соуди)ССл\'к, не точкн^

просте» слс>ВЕС{л\к, и писан軈л\к н клгатвсіо твїрдск", кджш{ сга

15 орсужкі€л\к своил\к, такс>ук5 лкгвсвк изв'кститн н оутвїрди- ти п>? в'кр'к и по заксноу нашел\с»\'. Ооутк, ико пснежс л\'кі си нл\али о всжии в'кр'к н лісввн, главтчі таков'кіи:

І 3. Вс5 назви вьісказаньіхт> послові суть скандинавскй. 6. Царем-ь грецкпм'ь бз^в'ь тогдьі Левг ФплосоФг. Константпн'ь був-ь его синомг, котрого вбнт> еще за жптя свого коронував^. ; Александрг же назьівавт. ся царемг, хотяй брат-ь єго, Лев-ь, еще жив-ь. 7—9. Сущнпкп оудїржаниш п изв-кфїниіе прпймають предмета вг падежі! ІЛ^. (в'ківшюк» лювовк), мовь бьі стояли тутт. глагольї переходнй, отже : в'Ь \ежі оу'держати и изв'ксти- тн В'Ківшюіо лк>всвк. Правпльноіо бз'лабт. водтакг така кои- струкція : оудфжаниіе и нзвкфбниіб в-кікшии лК'В'кВї. Пбд- небенно-шппящй согласнй V, ж, ш, гі(і вт. язьщіБ старорускбмг ви- мовлялись часто мягко, такь як-ь п теперь уважають ся оии мяг- кими В'Ь говорахТ) гбрскпх-ь нашого язика ; про-те : л\бжю ^ /«£- жоу, Бювшюю = Б'ківшоук» ; иоровн. гуцульске : чьпс = час, жьпто, шчьпст*^ п шьпстЄ; чьесати, кажье и т. п. ХристкИНї = Гр«и,и.

І І . До иодмета наша св'ктлсстк належптг присудок-ь соу- диуслх'к. дінсгажд'кі = мпого разбв-ь, часто. ксл'к ббль- ше. ІЗ 14. н{ тсчкіо престо слсі?«сїл\к не тблько простою уго- дою, устно , ііоль. ^о1о»1о\\'піе. ІІеред-ь словами н пнсанні€л\к и к,\итв«мо належить доповнити но. Переклад-ь : Наша світлбсть право судилпсмо, щоби не тблько простою угодою, але такожь писанемг и клятвою таку любовь звістити п утвердити. кл«н- Шї сіа рагі. ргаеі. асі. І. поіп. р1. іпазс. ; клгавшЕ си ссть Фор- ма неор/аиичиа. 16. икс пс»Н{Же по-заяк-ь зг той прнчииьі.

5 Грїкти, Л'» лісіви/ит». дроііТіч ЛР^У''*' ^'^'•^ ^^*'^ доушл и шкс-

ЛЖКга, II Ні ВДЛДИЛ\Тч, ІЄЛИКС» НЛШЇ ІІЗВС>ЛгНН№, В'МТИ ОТТі

со\'іМиук псАТч роукок» нлши\"к кнгазк св'кт/\'кі)("к никаксмоу- 5жї с'квллзноу нли виніі, по п-^тірилАТч си, іеликс П>5 сил'к, НЛ СКурЛНЖНіе ПрСЧН\'Тч II ВС^ГДЛ Л'кт'к С'к влл\и Гржтчі испс- В'ЬДЛНПІ€Л\І% И НЛПИСЛННІ€Л\Ь. СТч клитвск» изк'кі|ілі€л\оук> ЛІО- ЕСВк іипрїкрлтнсх; и нтс»стііжнс»у. Тлкс>ж« и в-кі, Граці, да \'рлнит{ тлкс»\,'жі лківовк ктч кнгазїл\'к св'кт/\'кіл\'к нлшнлх'ь 10 ро\'ск'кіл\'к и к'к вс'к.и'ь, иж« согтк псдт». рої'ксіс» свІчТалгс» кнгазіїї нлшігс , нгсквллзнїноу н нтрелсжног ксбгдл її вік

вси лІчТЛ.

й о гслсвл]("к, ижї си іслісчитк прсклзл, оуридимтч си

СИІЦ: Дл І€ЛИКС> ИК'к ВС>1'Д{Тк ПСЧЇЛЗЛННИ ИВЛЖ'КІМИ, ДЛ ИЛА'к-

Ібютк в'крнсіб о тліі,'к\"к і.ікл{ііиі€; л і€л\са;же нлчнсутк ш гати в'крті.і, дл Ні клж(Тк СІЛ члстк тл, ІІЖ6 ііфггк ншткк» віхріи, дл І6ГДЛ кджЕТк си пс» к'кр'к СВСЧ6И, БоудїТк клзнк, гаксжс гавитк си стчгр'кшжиіє с сбл\к.

йціі ктс оі'вііібтк Христкининл РоусинТч, или Христки-

20 иин'к Роусинл, дл о\'л\рїТк, іід'кжб аціі сктвсритк оукийствс.

ЙфЕ ЛИ ОІ'Б'кжіІТк СкТЕС-рИВТчіЙ ОГЕИЙСТВО, ЛЦІЇ І€СТк ИЛ\С>ВИТ'к,

дл члстк кіго, снр'їічк ііжї і€го воудїТк пс злксної', дл всз-

17. И/илти си о бс>жин вігр'к = прпдержуватп ся божоп вірьі. ГАЛВічі статьіі, точки угоди.

2—3. догшл е^. ^еп. = старослов. доушл. и не вдл- дил\'к " не допустимо. ібликс нлшї нзвол(Нні€ о колько буде Б1. пашой спл-Ь; нзвс>лпіііі€ властиво : воля. 4. Князі свЬтлй зовуть ся вьісше світлими боярами. 6. сТчгрлнжніЄ прсчн^'К

Н ВСЇГДЛ А+.Т'к ГреЦПЗМТ,: ПРОЧИН Н ВСЇГДЛ Л-ктЛ = СІ £5' £;?;;

хаі и-\ у_р:усі, рус. прочй и всегдашнп літа. Отже грецкій ирп- словникт. у сполученю зт> родбвником-ь почитує ся прпдаткомт> (аигіЬиііііп) ; поровн. г, оі-.;ті еК=•^д•грЬ.

ІЗ. Я О годс>вл\"к = що дотьічпть ся до той точки; иж« зам. і€Жї = єсли. 14. дл іелико ИК'к воудїТк ^ио(і- сит^ие таціГе^Іат егії ге регреігаїа, ЬаЬеапі песеззе езі сіє Ьос ассигаїат поііііага. Частиця дл поставлена двічп плеонастично. 15. о тлц-ку-к с. є. пс>клзлнііи\"к. 16. члстк тл, НЖІ (= ИЖї) Иф(Тк іішткЮ к'кр'кі = сторона та, котра добиває ся до того (с. є. заслугуе на те), щобх ій невірепо.

21. нл\с>витт\ той що майно має, богатьій. 22. снр'кчк асе. ь^. се єсть, бсііісєі. нжї ібгс коуДїТк = І€Ж{ і€. Б.

ф<

6

^\\{ть. Ближний оуБ껈нлго, л и жшл оукившлго дл имИкієтк тслиіі,'кл\к жі прикоудїтк по злконоу; лціі ли іестк нжл\о- витіч сктвсрив'кій оі'БОЙстко и оуБ'кжлв'к, дл діржитк си тижл. донкДїЖї сврифггк си, гакс дл с»гл\рїТк. 5 Пци ди оудлритк л\іЧїл\к мли Вкіетк клц'ЬдАк люкс»

С'КС01'Д0Л\к, ЗЛ то ОІ'Л'^Р^""*^ йди БЬ»€НИІ€ ДЛ ВДЛСТк дитр'к

питк срїврл по злконої' роускодхоу; ЛЦІІ ди Еоудетк нснд\о- вит-к тлко стктворив'кій, дл ВДЛСТк і€дико д\ож{Тк и дл со-

ИМ(Тк СК СЇКЇ Н ТТчІ СЛД\Тчіга ПОрТТ^Л ской, ВТ». НИ^'ЖЇ \'ОДИТк,

10 л опроц'к дл ротіч \-одитк своіек» в-крою, ико никлкоже ино-

МОГ ПО/МОЦИІ »€Д\ОУ', дл ПрЕБТчІВЛІбТк ТИЖЛ ОТТОЛ'к Н£ВЗНСКЛ- І€Д\Л о С«Д\к.

йціі оукрлдЕТк Роусин'к что дюБО оу Христкинннл, йди илкіи Хрнсткинин'к 01' Роусилл, и гатт». воудпк вт». томк члск

ІбТЛТк, »€ГДЛ ТЛТкВОу С'кТВОрИТк, ОТІк ПОГОУ'БИВШЛГО что ДЮБО, ЛЩІ ПриГОТОВИТк си ТЛТкВОІ' ТВОргаЙ И ОуБИГбНТу БОуДїТк , Да НЕ В'кЗИфїТк СІЛ СД\(рТк І6Г0 ми ОТТк ХрИСТкИН'к, НИ ОТТч РоуСИ; НО ПЛЧЇ ОуКО дл ВкЗЛ\ЇТк СВОЖ, ИЖї БОуДГГк ПОГО\'-

Билт*. Яфї ди к то, нлн Роусии'к Христкининоу, йди ХрИСТкИ- 20нин'к Роусиноу д\оучижи ОБрлзод\к искоуск творитк н нл- СИДКІ6 гав'к, йди в'кзд\«тк что дюно дроужинне, дл вікспга- титк тройчи.

йі\і( ІІТчІКїрЖЖЛ ДОДкИ ВОуДбТк В'ктрОЛДк ВїДИКОМк нл

І 2. жїнл оувнвшлго дл ид\'껈Тк тодиц'кдхк Жї приБоудетк по злконоу = жена убіПці нехай має теє, що іа по закону на- лежить ся. 3—4. дл Дїржитк си ТИЖЛ нехай треває судова процедура ; вг иараллельпом-ь м-бсцп договора ІІгоря замість спхт, СЛОВІ, читаємо; дл ифютк і€го. донкдеже оврифїТк си покп не найде ся, покп не найдуть єго.

6. дитрл грецка монета срібна в-ь вартости І^/д аттпцкпх'ь оболівг; 24 литр'ь ровналпсь колпшнему талантовп. Мабуть грец- ка А(тра рбвналась руской гривні. |0. опроц'к опроче, впро- чімг. рот'к уодити прпсяіати. своіею в-крою своій вірі. II 12. дл пр^Бічівліетк ТИЖЛ оттод-к н«взисклі€Д\л о С(Л^к щобьі о сім-ь судова ііе])есправа була застановлена. В-ь па- раллельном-ь місци договора ІІгоревого стоить: ти тлко поу- фЖк коудп'к.

20. искоуск творити розбою допускатись ; слово нскоус'к є відай перекладомт, грецкого г.гХрх =^ Лг^гтвіа, тггіратгА-ґ- ^кі^т,. Вт. давнійиібм ь вьіданю стоить : лф( ди кто творити = Лфї ди кто творитк.

зі/млю чюжю, н ОБркаїрютк си тл/ио ижї отт^ ндск Роуси, АЩі кто идїТк снлБдіїти лодкк» ск роуулс>л\к СКСИМк н от- скілати лакіи на землю урнсткганкскоу, да прсксдимік ю сккоз'к всгако страшно м'ксто, дондїжї придїТк вт^ к(з- 5 страшно /И'ксто ; лцк лн таковага лодкга лн от'к воур» илн Боронжнга ЗЕ^инаго еорони<і\а не можітк вт^зворотити си вт^ свои си л\'кста, сьпотроужаїблгк си грїкц^лм», той лодки лхтчі

РоуСк И ДОПрОВадИМ-к Ск КОуПЛїК» Н)^'к ПОЗДОрОВОу, ти ЛЦІІ

ключитк си влиз'к з{л\ли грщкК'кі ; аїре лн ключитк си та- ІОкожї проказа влнзі^ зїмли лодкн ро^'ст'кй, да проводимпк ю в'к роускоую Зїл\лю, и да продаютк роууло той лодки, и АЦіі что лхожітк продати отТі. лодки, в'ківолочилм^ И/МТк лг^кі Ро\'Ск, да і€гда уодилгт», в'к Грек'кі, или ск коуплїю, или в'к солкко\|' к'к царсви ваш«л\оу, да поустил\'к Ск честкю прода- 15н роух'ло лодки и\"к; аїре ли ключитк си комоу от'к ло- Дки оувиїбноу в'кіти, или виїєноу Б'кіти От'к наск Роуси, или взити что ЛЮБО, да повннкни Боудоутк то сктворшии пре-

ЖДе реченою ЄПИТИІ\кІ€Ю.

о то/Мк аїре оі'краден'к воудетк челиднн'к роусктой, или

20оускочитк, или по но\'Жи продан'к Боудетк, и жаловати нд-

чноутк Роуск , покажетк си таковоіе от'к челидина , да

нмоутк й В'к Роуск; но и госткіе пог^увиша челиднн'к и

6. Бороненніє земноіе перепона на сушп. в'кзворотити си давніЬйше чптано: в'кзвороннти си. 7. В'к свои си л\'к- ста, си (іаііуііз прпналежности. До посі&дательного запменнпка свой додає ся нераз-ь (іаііу. водг запменнпка си або (§'епіЬ.) іаі. вбд'Ь и : придоутк свои нлх'к = ирийдуть своп ; свои ібго това- рифи = его товариші ; писа]Соу свою си р'кчк = ппсалп свою річь. 7, с'кПОтроужаі€л\'к си греБце<и'к дамо помочь ве- слярам-ь. 8. поздоровоу; (Іаі. здоровоу зт. іірпложнпкомт. по означає способ-ь. ти аїре == та афе. 12. л\ожетк можна. им'к ^а.і. соттосіі. 15. лодкИ деп. 8^. Замість клю- читк си стоить в-ь рукоппсяхТ) такожь лоучитк си. Вт) аарал- лельномг місця договора Игоревого находить ся от-ь-се : афе ли от'к неп возл\етк кто что, ли челов'кка поравотитк, или «увківтк, да воудетк повинен'к законоу роускоу и гречкскоу. І/ 18. да повннкНИ воудоутк епитимкіею. Перекладть : нехай ти, котрй тое вчпнплп, будуть укаранй карою вьісше сказаною.

20. оускочити ст. сл. в'кскочнтн утічп. по ноужн по неволи. жаловати жалувати ся. 22. и = і€го. погоу- Бншд = аф{ погоувнша.

к

8

жалоуютк, л*» ифютії й, свр-ктліемоіє да имоутк і€, лцк лп кто нскоушжни сего Н{ дастк сктвсрити, лх-кстник-к да по-

гоукить, праіідоу свою.

Йфї злсд-кй в-ьзвратнтк си к-к Грікти из-к Роусн, дд 5 жалсгіоть Роуск уристьганьскс.иоу царствоу, и итк коудїтк таксв'ьій и в-ьзврафж-к БО\^Д«тк не ]і^стіай к-к Роуск.

Си жі всга да твсргатк Роуск Грїком-к, ид-кжї аціі клк- читк си таксвс». На о\^твїржїниі€ жї н нтодвижжиіб Бтити л\«жи ками Христкіантчі и Рсускк» в-ківшнй ЛАир-к сктвсри-

ІО)^^/»!^ Іівановол\к написанні€л\к на двск» )^араткк», цари ва- шїгс н свсіею роукск», предл{жафил\к чктн'кіл\к крестолхк к свиток» і€Дннс»соуфнск> Трсйцбк», і€Динаго истннкнагс» Бога нашсго, изв'кстн и дастк нашил\т». послсл\'к; ахтіЛ ж« кли- уомт», си к'к царю вашїмоу, иж£ от-к Кога соуїре ико ксжиіе

Іозданиіб по заксноу и по поконоу изтчіка нашїго, не пїрїстоу- пати ии нал\'к ни инол\оу отту стран'кі нашш от-к оуста- влін'кіу'к глав-к л\ира и лквве. И таково напнсаниіе да^^одпи царствоу вашїл\оу на оутвїржіниіє окоіедхоу прїк-ківати та- ково/моу скв'кфаник», на оутвїржїнніб н изв'кфжніе межи ва-

20а\и Е-ківаюфаго л\нра, лх'ксица сттикри в'к втор'кій, а в'к ніД'клк» питоук» на діситї, в'к л-кто создании /мироу 6420,

1—2, афе ли кто искоу'ШЕННИ сего нї дастк сктворити

єслп-жь кто такого доіїитованя не дозволпв'ь вчпіінтп, то місце- вий начальника нехай буде за теє одвічальньїмг.

6. НЕ готий хотяп н не хоче, хотяй бьі не хотів-ь.

7 20. Роуск соИесІіуит; про-те ирпсудок-ь творитк стопть вт. ріиг. Перекладі. : На утверджене п скріплене заключеного мн- ра міжь Греками п Русьіо уложпли мьі грамоту, нанпсаиу ІІва- номт. на двохт. хартіяхт., пбдішсану рукою цісаря и своєю (на- шою) ііеред-ь честньїм'ь хрестомг н вт. пмя святоп єдпносущпоп Тройці єдиного правдивого Бога нашого ; туюжь грамоту обві- стивт> цісарь н давг хартію иосламг нашим-ь ; мьі же зложили присягу цісарю вашому, ио-заяк'ь ссмо сотворіня божй, ведля за- кона и обичаю народа нашого, щобг не иерестуналп ні мьі ні хтонебудь зт> нашого краю декотрих-ь водт» устаиовлених-ь главі» мира и любви. ЗІ таке письмо дали ми вашому царству, щобт> утвердити таку установу обохт> сторбнг, щобг утвердити п звісти- ти сунокой заключений поміжь нами. гаратии сЬагІа, уартт;;. 21. Рок-ь 0420. вбдт. сотвореня світа єсть = 911. р. в6дт> роздва ІХристового.

9

б. Вторьт договорі.

іУХ'ьі ст'к родл роусклгс» стчлм и госткіе, Иворії, ССЛІк Игорш'к кїликлго кнгазга роусклго, н ок'кчии скли , пс^сллннн ст'к Игорга великого кнгазм роусклго, и от'К Бсикокїі кнгажк», и отт». вс'ку-ь людий роусктчіга з«л\ли. Н отт», тііу'ь, злпок'к- Ьдлно, ОБНОВИТИ ВїТ'ь\"кій дхирії, ижлвидгаі|ілго ДОБрл и врл- ждолк^Бкцл дкиволл рлзорнти от'к л\ног'к л'кт'к, и оутвїр-

ДИТИ ЛК>ВОВК Л\ЇЖЮ ГрЖ'КІ И РоуСкЮ. ВіЛИКТУЙ КНИЗк нлшь. Игорк, И БОЛИр? »€Г0, И ЛЮДкШ ВСИ рОІ'СТИИ ПОСЛЛШЛ НТчІ кт». Р0Л\ЛН0\', И КоСТгаН'ІИНОу, И КТ». СтбфлМОу, К'К ВбЛИК'КІЛХ'к цл-

Юрїлх'ь грїчкск'кілі'ь, с'ктворити люБОВк ск слм'кл\и цлри, со вс'кл\к Болиркствол\к и со вс'кл\и людкл\и грбЧкск'иіл\и нл

ВСИ ЛІЇТЛ, ДОНДІЖЇ Скгаі€Тк СОЛНЦЇ и веск дхирту СТОИТк. [1

ижї полАТхіслитк от'к стрлнтк! роусктчіи, рлзроушити ТЛКО»,' люБОВк, и №лико н\-'к кр(фЖкі€ приили соутк, дл прмнл\оутк

15л\(СТк ОТТ^ Сс»ГЛ 1ІС«ДЇРЖИТ«ЛГЛ, ОСОуЖїНкИ нл ПОГ'кіБ£Лк В'К

вїск в'кк'к в'к Боудоуфий ; и ієлико и^^к іестк м )Ср{фжо, дл т ил\о\;тк пол\Офи от'к Когл, ни отк П«ро\'нл, дл не оуціититк сга фнт'кі своил\и, и дл поскчжи воудоутк л\ечи своид\н, ОТ'К стр'кл'к и ОТ'К иного ороужки свожго, и дл 20Боудоі*тк рлБи В'К вїСк В'кк'к В'к БоуЛ<>УЧ'Ц"-

Й вїлик'КЕЙ кнгазк роусктчій и Болгари і€го дл ПОСКІЛЛ-

ЮТК В'К ГрїК'КІ К'К ВІЛИК'КІЛ\'К ЦЛр{Л\'к ГрїЧкСК'К1Л\'К корлБли,

І 2. скли и гостккї посли п купців. сол'к ИгорїВ'к вїликлго кнгази роусклго = сол'к Нгорга в- к. р- об'кчия (ов'кціии^ скли загальнії (генеральші) иосльї. Туткп слідує 55 пмен'ь послові.. Майже всі ти имена, вьінявшп З 4, сз'ть скан- дпнавскА. 3. всгакога книжки ^еп. б^., пош. всикож кни- Жкі€ == всЬ князі. 6. дкиволл предметг вбдносно до гла- гола рлзорнти; ирпдаткомг сего сущніїка єсть причастннкт. нб- нлвидифлго, водтак-ь доврл єсть §епіі., що завпспть в6дт> гла- гола нжлвнд'кти ; врлждолювкцл єсть приложенсмт. предмета (дкиколл). 8. роус гни пзт. роусцпп. 9. Дня 16. грудня 944. р. царь Романх був-ь скпненьїГі зг престола СтеФаномт> п Констан- тиномг, невдячньїмії свопзіп сьінами. 16. Приименнпкь к'к сто- пть тутт. не лише при сущнику В'кк'к сііолученьїмт. ЗТ) прпложнп- козіт. в£Ск, але такожь іірн иріічаотніїку воудоУ'фНЙ, = В'к ВКк В'кк'к ЕОі'Д<^УЧ'"й. 17. ІІменем-ь Перу на означалось небо^ яко царство громоносньїх'ь дощевьіх'ь хмарт.. Перунт, = богг гро- мовика.

- 10

і€ликс> уститк, со с'ьл'кі и ск гсісткл\и, гаксжб ил\-к оуста-

КЛЖО І€СТк.

йі\іі прндоутк Рогсі* вбЗ'к коупли, да не взимаютк лг-к- сичинічі. Да запрїтитк книзк словс^лх-к свс»ил\к ііри\-сли- о фил\к Роусн сд-к, да т твсргатк Сїзчинки в-ь сілічх-к, ни в-ь странк нашпі. И прих-сдифилл-к нл\'к, да витаютк оу скитагс» Л\ал\'кі ; да послбТк царство ваше, да испишїТк и- л\яна и\"к, тсгда вс>зл\оутк лх-ксичноіб свсіе, с'Ь.ли склевнож, а гссткж м-ксгачнс-іе, первсіе ст-к гсрода Н-кіібва, паккі изтч

ЮЧернигова н ІЬршслаклга. Да в\'одгатк в-к горсд'к однн'кд\и короттчі со цар«в'кіл\к л\оуж«л\к вез'к ОрОГЖкИ Л\0\'Жк ПИТк дїсит'к, н да творгатк кої'плк», гакоже ил\'к надов'к, пакічі да исуодитк; и л\оужк царства вашого да \-ранитк га, да аціЕ кто от'к Роуси или отті ГрїК'к с'ктворн криво, да опра-

15 влиієтк то. С\'одгафе же Роуск в'к градів, да т илх'кьгтк во- лости коу'пнти паволокк лншї по патк десгатк золотникт^; н от'к т'к\"к паколокк афе кто кої'питк, да показіиваїбтк царїво;; л\оу-жю, н то запечатані тк и дастк илх'к. И отуо- дифен Роуси отсюда взил\ак>тк отк наск іеже надок'к

20 крашно на поу гк, и ієжі надок'к дк>дкгал\'к, іїікоже оуставле- но ібстк прежї, и да козкврафаіотк си ск спасен軈л\к В'к страноу свою, да ні ил\'1іютк в-хастн зил\овати оу свгатаго Л\ал\'кі.

Пци оускочитк чїлгаднн'к от'к Роуси, по н{л\к же при-

25доутк вті страноу царствнга кашего, и от'к свгатаго Л\ал\Тчі, афї коудгтк, да иоил\оутк й; афї ли т окрифїТк си, да на ротоу идоутк нашн Хресткинб Роуск по вкрк иук, а нї- ]СРбсткганї по законоу своіелхоу : ти тогда взил\аютк отпк нас'к цкноу свою, икожї оусгавлжо іестк преже, дкк паво-

ЗОлоц'к за челгаднн-к.

6. прнуодифилх'к ил\'к зам. при;(Одіаф{л\'к нл\к сопвіг. (Іаі. аЬвоІ., вь котрбГі іірпчастникт. зиьічаЛііо має Форм}- номпналь- ну. 7. Церковь св. Мамьі була збудована за ціЬсаря ІОстіїніяна ; она находилась за мурами і'орода близько тЬснпньї морскои. Прп сій церкві бунт, такожь манасті.ірь тогожь пменп. 8. с'кЛ{БНОі€ посольска належитость. І2. надок'к = трів'к. 15—16. во- лостк == власть. паводока шовкова, золотомт. тканая ма- терія, нзт, котрои имеино верхнії одожн вироблялись. зодот- НИК'к значнв-ь тогдьі майже те, що ньінЬ дуката голендерскій. 18. к = и. 19. отуодифїи Роуси йот. р1. 28. ти = та ек.

11

йі\іі ли ктс» поко\'ситк си от-к Роуси кзгати ЧТО ОТІк. людин цлрства вашого, иже то сктксритк, псклжнж'к ко^'-дїть. Б{Лк<ин; лціі ли взил-к ко\'д*'Гк, да заплатитк сс>\'гоуко. И лціі ли сктвсрить тожї Гркчинтч Рс^сино^', да приимЕТк тоу-

[5жї казнк, гакожб прнгал'к жстк и он^к. йцч ли ключитк си оукрасти Ро\'снноу от'к Грїкт». чтс, или Гркчиної* от'к Роуси, достойно і€сть, да вт^зворотитк і€ Ні точкю і€Дино, но и ці:- ноу »€го; ЛЦІІ оукраджоїб окргафП'ь си проддіелло, да вдастк и цкноу і€го соугоуво, и ттч показнжт». коудїтк по законоу

ОгрїчкскОіМоу, по оуставоу и по законоу роускол\оу.

И о тол^к афї окргаі|і!<>тк Роуск коукароу гр^чкскоук» втківїржіноу на коі€л\к люко м'кст'к, да ні преокидгатк іега; ЛЦІІ ли от'к нш возмп'к кто ЧТО, ли чїлок'кка поракотитк, или оуккібТк, да Боудггк покинж'к законоу роускоу и грї-

5 чкскоу. Н ЛЦІІ окрізфоутк Роуск Корсоунин'кі річівтчі локгафа к'к оустки Днічпра, да ні творгатк нл\'к зла никакожї. П да н{ нл\'кк>тк власти Роуск зилховати вт*. коустки Дн'кпра, К'кл'ккерїжн, ни оу свитаго вд«ркга, но №гда придїти осжк, да идоутк в'к до/итчЗ свои віч Роуск.

О йцїі оувкібтк Хркткянин'к Роусина, или Роусин'к Хрс-

сткіїїннна, да д^ржим'к коі,'ДбТк сктворивтчій оукийство от'к клижни^ск оуккіенаго, да оуккютк й. йі\іі ли оускочитк сктво- рив'кій оукой и оук'кжитк, лцїі коудетк илховит'к, да воз- л\о\'Тк и.и'кнкі€ »€го влііжкнии оуккіенаго; аф£ ли іестк нї-

бимовит'к и оускочитк же, да ифютк іего, ДОНДЕЖе оврифїТк си: афї ли окрифїТк си, да оувкіен'к воудїТк.

Цн афс оударитк лхсчслАк, или копкібМк, или кац'кмк ЛЮБО ороужкіемк Роусин'к Гркчина, или Гркчин'к Роусина, да того д-кли гр'кі^а заплатитк сржра литр'к питк по законоу

Ю роускомоу ; афе ли ієстк нжмовит'к, да колкко можїтк, к'ктолк- ко жі продан'к коудїТк, ико да и порттчі, в'к ни](Жї )^одитк,

2. покажнжк рагі. ргаеі;. разз. зам. показнібн'к ; іпГ. по- казнити укарати ; нижше (в. 9) : показнжк.

17. воусткі€ зам. оусткіе; в є тз'тт> прпдьіхомТ). 18. К'кл'К- Б{р{жи = В'К К'кл-кверїжии. бдірий ньінЬ Березань.

20 22. Така сама крбвава месть вод-ь блпжнихт. убптого дожидала убірІц-Ь такожь ведля установи Рускоп Правдьі.

27. Ци афї плеоназмі. ; ци = афї, єслп, якт>. 29. Про лптру гляди замітку 6. до стор. 6.

12

ЛД и то с-к нїгс* снитн, л опроц-к да на рото\^ Х^^Дитк пс» сво- і€Й в-Ьр-Ь, икс н{ илх-ки ничтсжї, ти тлко поуфїн-к коудїть. Яції ли \-от'кти нлчнетк наше царство оть, васк вои на протнвгаціага си налл'ь, да пишютк кт^ вїлнкомоу ки»зю ва- 5шел\с»у, и послїть к'к налх'к, іедико же \-офїл\'к: и оттсл-к оув'кдгатк нн'кі странти, како\* лювовк им'кіотк Гркци ск

Ро\'СкЮ.

Л\ти же с'кв-кфанкіб все написауом'к на двою ^-араткіо,

и ієднна \'араткга шстк оу царства нашего, на нейже іестк

Юкрестк и имена наша написана, а на дро\той скли ваши и

госткіб ваши. Я от\'одгаче со склолхк царства нашего да до-

ПрОВОДИТк К'к СЄі\ИКО/иО\' КНИЗК» роуСКОЛ\0»|' ИгОреВИ И К'к лю-

дел^'к і€го; и ти приилАакмре \-араткЮ на ротоу идоутк, ура- нити истино\,% ико л\'к> с'кВ'кфа\'ол\'к и напксауом'к )^араткю

15 сню, на нїйже со\'Тк имина наша написана. Мкі же, і€лнко наск \'рестили сга ієсах-кі, кли\*ол\'к си церковкю свгатаго Іїлкі; ктч с'кворн'кй церкви, н предлежафел\к честнтолхк кре- стол\к, и \'араткі€!о сею, ](ранити все, і€же іестк написано на НІЙ, не престо\|-пати от'к того ничтоже ; а иже престо^'питк

20 се отк стран'кі нашега, ли кнгазк, ли инт» кто, ли крефен'к, или некреі|іен'к, да не ил\о\'ти пол\Офи от'к Кога, и да ког- детк рак'к кк сий к'кк'к и к'к коудоі|'фнй, н да заколен'к коудетк своилАк оро\|'жкі€л\к. Я некреі|іении Роуск полагаютк цж- Т'кі свога и л\ечк сво'к напч», овроуч'к сво'к и прочаи ороужки,

25 да кленоутк сга о всемк, иже соутк написана на \-аратки сен, урамити отк Игори и отк вс'к'^^к волир'к и от'к кскук лю- дий от'к стран'кі роуск'кіи, к'к прочаи л'кта и воиноу. йца ли же кто от'к книзк или от'к людий роуск'кі)("к, ли \'ресте- ин'к, или не\*рестеин'к, престо\'пи'Гк се, і€же ністк писано на

ЗОуаратки сей, коудетк достоин'к свои/Мк ороужкіемк о\'л\рети, и да со\'детк клит'к от'к Кога и от'к Перонна, ико престоу-

3. Яціе ли )^от'кти начнетк = єслп же захоче.

ІЗ. уранити іпіініііу. БьісказуючіП назіЬреие. 24. д\еч'к сво'к; даьігІіГішя ФО])ма асе. р1. д\еча свои = ст. слов. л\еч/Л скоіл. окроуч'к маб}'ть „ііерстені." 27. вонноу ст. слов. К'кінЛч (с. Є. К'К инЛч); ин'к зпачпть туті, „одішт.", лат. ипиз. II 1>" коиноу же діожпо допоспіітп страноу, отже „ві» одну сто- рону" пасЬ сіпсг Кісіїїіш^ Ьіп, Ье&іііпсіі^, завсігдьі, безт. ие- ])естаику.

13

пи свою клитвоу. Дл оклчї соудїтк Л'^'кр'к, Игсрк Еїликтий кнгазії дл \*рлнитк си люксвь правоун?, дл не рлзроушнть си, дсндгжб соднцс сьгаїетк и вкк /инрт^ стситк, втч нто- Н'кшнНІгІ В'кК'КІ II ВІ). Боудо\ч|і<іі<і<

в. Третій догоебрг.

5 Рлвн<5 дроуглгс» скв'кфлнки, в-кікшлго при Овитосллк'к

Б{лнц'кл\к кнгазн рс>\*ст'Ь,ик и при Св'кнллкД'к, писане при вїсфил-к синкел-к и кту Иканоу, нлрии,а!€л\с<л\оу Ц'ЬіМкскию, цлрю грїчксколгс^*, в^к Дгрестр'к, /МІчсгаца иіслга, индиктл вт^

14, втч л'ктс 6479. іізт^ Свитссллв'к кнгазк роускічій, гаксжї Окли\-'к си, и оутвержлю нл Скв-кфлнки сбл\к рстоу свсчо.

Хочю илхічти ЛАирт^ и СкВїршжоу люБскк со всгакол\Тч И ВЇЛИ- кпи^и^к цлр{л\к гречкск'кілхк, ск БлсиАкі€л\к и Костгантинслгк,

5. Рлвно дроуглго Скв'кфлнига рбвно другбй (давній- шбй) угодіЬ. 6. Свтьнаяьдь воєвода рускій. 7. сгінкелг по патріярсЬ найвьісшій достойнпкт. церковнмй. Ббн-ь жпвт> вразт» зт. патріярхомт. вг однбй палаті, мабуть-то вг однбй кельі& (вбд- си его назва) п по смертп патріярха бз'вавТ) звичайно єго на- слідником-ь. Тогдашній грецкій царь Іоаннт. звавг ся Т1'.\х<.':- уг^с^. Се слово є орменьске п значить „молодець." 8 9. Дере- стерг город-ь в-ь Болгаріи, Вогоаіоіиш ; теперь іїіііьігіа. индиктл вТк 14, вті Л'ктс» 6479... Той договбр-ь з-ь Греками був-ь вт. 971. р. по р. Хр. заключеннй. Назвою жь ипдикта означавт» ся у Римляни 15 літній терминг для збпраня данпньї, устано- влений на той пбдставі, що у нпх-ь по упльтві кождьіхт> пятп дітг измінявТ) ся рбд'ь монетьт, котрою платилась данина. Пер- вихг пять літ-ь платилась она монетою мідяною, вторихт» срібною, третих-ь золотою, водтакТ) зт. початком!, нового ип- дикта опять мідяною монетою и т. д. Русь приняла индикт-ь водт. Византійців-ь вт> память дарованя свободи конфєссіи хрп- отіяньскбй рпмскимТ) цісарем-ь Константином-ь Великим-ь в-ь 313. році. Числене пндпктбвт> починає ся отже вбдт. 313. року, ко- трий є первьімг рокомг первого индикта. Коли про-те дбзнатись хочемо, колько рокбв-ь вбдт. начатку индикбит. минуло до 971. ро- ку, в'ь котрбм-ь Святослав-ь договбрг зг Греками заключив-ь, то потребуємо лпшь вбдТ) даного року (971) вбдтягнутп 313. Тим-ь способом!) одержимо число 658 ; якті-же тоєжь поділимо через^ь

15, то мати-мемо квотг ((іиоНепі) 43 п останокг (Рі,е8І) 13. Квотт. показує, що мпнуло 43 индиктов-ь до 971. року, а останокг заявляє, що вже минуло 13 рокові, вод-ь 44 го нндпкта. Ббдтакт. 971-ьій рокг є Н-им-ь рокомт. индикта 44 го. 12. Ва- силій п Константпн-ь були сьінамп бувшаго цісаря Романа ; пх-ь

14

н ск ксгодс«\'новж'кі<і\и цари, и со ксклхи лк>дкл\и вашими, и ижї ( оутк подо л\нок» Роуск, вс»лмрї и прочии, до конца в'кка. Шкс никслиже полх-кішдіо на страноу,' кашк», нн сквираю вои, ни из'кіка, ни многс прнвїдоіі' на страноу вашю и іели- 5кс» і€сть псд-к класткю гречкскок», ни на кластк корсоунк- скогю и іелнко іестк городок-к ну-к, ни на страноу водгарк- скоу; да аїре ин-к кто псмтислитк на страноу вашю, да и аз'к воудоу противенк і€л\оу и ворк» СИ Ск ннл\к. Мкож£ клгаук СИ ко царг.и'к гречкск'М.и'к, и со мною волгарї и Роуск

ІОвсга, да с'кХ'раним'к правага скв-кціанки. йцч ли от-к Т'к)^'к салА-кутч прїже р(4їнкіх"к т с'кХ'Р''""'^^''^' '^^''^ ^* " *^"^ мною и подо ДАНОЮ, да идл'кїем'к кдгатвоу от^к Бога, вт^ іегожї в-к- роуібдл'к, в'к П«роу'на и вт». Водоса скотки вога, и да воу- дїдл-к колоти ико зодото, н своимк ороужкі€л\к да искчїни

15 воуд{д\'к. С« же идл-кйте во истиноу, гаксжї стутвори^олл-к нтин-к ктч валхтч, написах-олх-к на )^аратки сж н своил\и пї- чаткд\и запїчата\'0л\'к.

11. Уставг Володимира Великого.

Охрестипши Русь Володимир'ь в. дбав-ь про вскр-Ьплене в'Ьрьі хрисїіяньскои мізмчь своим-ь народом-ь, будував-ь церкви и подноснв'ь повагу духовеньства. Славною була именно цер- ковь Богородиці?, котру грецки художники в-ь 996. р. посія семил-Ьтнйго труда постропли. На удержане той церкви и ду- ховеньства прпзначпвт> Володимира десяту часть изь дохо- дові) городбв'ь своих'ь, из-ь-за чого сказана церковь названа була десятинною. Та й в-ь загаліз положив'ь вбн'ь великй за- слуги около добра церкви : призначивт, великй доходьі в-ь хосон'ь опискоіібв'ь, и на основіз грецкого Нозюканона устано-

назьівавг ЦиміїскіГі свопмп товарпшамп вх правленю. 6 7. Царство болгарске находилось тогдьі черезг якійсь чась вг за- впсіїмости водг Греції!. ІЗ 14. І^олось богі. скотові). ІІо-за- якті у С/лавяіп> вт, поконвічиой добі родпігноп пх-ь жпзнп ското- водство нерве займало місце, то бсгг скотовг сполучавх вг со- бі всякЛ свойства означаючи божу охорону вбдіїосно иублпчноп и прпватиои жизни Русинові). да воудїМТк колоти нехай будемо нобпванП; колот'к рагк. ргаеі. ра88., іпГ. колоти, ст. слов. клати.

15

виві> судьі церкоїші*!, котрьім'ь в-ь певньїх-ь епраиах'ь подчп- ненй були такожь св'Ьтсь-и люде. Водтакь устав'ь великого князя Володимира запоручае церкві Богородиц-Ь признану де- сятину и означає вьшадки еудов'ь церковньїх-ь наданвіхт. ми- трополитам'ь и всЬмТ) епископам'ь по руекой зелілп.

Ох^'стлкту свгатлгс кнгазга ІіслодИіигрл , крктнктлго роусксксун? зе.идк». с цїркскнтоук соі'Д'1;\"к н с Д(сгатинл\"к.

Ггк ил\м Отцл и С-кінл и свгатлго Доу\-л. С« газк кнгазк Бслсди.иерь., нлрїчїнтчін вь. скгатси^ крбциньи Іілсилий, скін-к 5 Оііитс-сллВіХк, вноук к Пгср«втч, кллжїН'кіга кнгаг'кіни Ольгічі, пригалту К5сд\ь. свгатсіб крефж軈 оттч грїчксклго цлрга и отт». Фотии плтрилрул цлрсгородксклго ; и прии^-к отіх него пер- вагс лмітрспслитл Леснтл Ктчіїевог. ижі крїсти кск? роуск-

СКОУ'Ю ЗЄЛ\ЛК' СВИТ'КІЛ\к КрїфїНИ»€Л\Ь. ПсТОЛМі Жї ЛІІТОЛМ»

О/Мнноувшїлм», созда\"к цсрковк свиттии Когорсдицл Дгсга- тинногкг, и длутч і€Й Дїсгатиноу изс всїгс свсіегс книжжига; тлксждї пс всїй роусксксй Зїл\ли и изТі. кнгажжьга в'к сккор-

НОуЮ ЦїрКСВк, СТТу ВСІГО КНИЖЛ СОуДЛ ДЇСгаТОІ'К» В'ккШЮ, ИЗТу

тсргоу дбсгат(М'к> нед'клю, л изт^ дс.ис'В'к нл всгакс д-кто ст-к бвсгакогс стлдл и стт^ всикогс житл, чн>днсд\су Сплсог н чюдн'кй Бсгородици. Пстсмь. рлзвфзтчШї грїчкск'кій Иол\с>- кднон'к и свр'кто\'С»д\'к в'ь нбд\к, СЖ6 т подс-кліеть си\"ь соудовтч и тижк кнгазк» сох'дити, ни Еогародік [€гс>, ни ти- оунодхі^: и лз'к сьглдлвт». свсид\и д'кткд\и, со вскдхи кнмзи

ОИ СС> ВС'Ьд\И БОИрти, ДЛЛ'К 1€СД\к Т'к СОуД-КІ ЦбрККЛДМч ко-

жнидхт»,, дхнтрспсдитолмч и вс'Ьдм». єпискспкил\'ь по роу-ск- сксй Зїл\ди ; и пссїдхк ні нлдов-к вт^стоупатн сга ни Д'Ьтел\'к ллснм-ь, ни вноучлтсд\'к, ни вс£Л\оу родоу л\с»€л\оу, до в'кка нн ВІЧ люди церксвитчіи, ни вс вск соуд^кі и\"к, тс ВСЇ ДЛД'К

4 5, с'кін'к Свгатосдлвдк = стиит^ Свгатосллва; Овга- тосдлвдк асііесЬ. ро88. (вбд-ь Свгатосдлв'К + ьий'. ]!.). 7. цлрс- городксклгс» замі&сть цлркгорсдксклго = к). 8. К'ьпвкоу йаі;. соттосіі. 16. Но.моканонг книга служаща вг впзантійской имперіп основою для церковного ряду п церковного суду. В-ь Русп була она переложена на мову церковно славяньску, прп чІмх єі прпспособлено до потребі, племени славяньского. Водтак-ь називано еі Кормчая кнпга, в6д"ь кор.мити вг значеню кер- мувати, управляти. 19. свснд\н д'кткл\н зам. ск свс-НіМИ Д'кткми; отже с (ск) нередт. начальною согласною (с) слі&-

16

»€С,ик І|,;рКБН БОЖНИ по КС'1чЛ\'К ГОрСДОМ'К, И по ПС»ГС>СТС>МТч, Н ПС» СВС-БОДаЛАТч, НДІС НИ СО\'ТК УРїЄТЬИНї; И СКСИМ'к тио»^-

нолх'к приклз'кікаїс», соудов'к ц{ркокн'кі;(^'к т соудити и нл-

шн\"к со\'дск'к кез'к со\'Дки кїЗ'к вллд'кічнга не соу-дити, Дї-

йсмтин-к д'клга. й ктс» псскидитк соудокч^ церкскн'кіу'к,

ПЛЛТИТН ІЄЛАОу ССБОК», Л ПреДТу СсГО<Ик ТС<МОУ(' Ж6 ОТК'кт'К

в'кздлти нл стрлшн'к/ик соуд'к пїред'к ткли»л\и ЛНГСЛПк, иД'к- Жї ксгсждо д'клл сткр'кіютк си гав'к кллгли и злли, ид'кжс НЕ псіисжп'к кнктоже никс>л\огже, не» тскл\с прлвдл и дс-

ІОкр-кіи дНіТїли. Се ж« исксни псроучжо КсгСіМк свитнте- лїлуь, бпископкгалА-к и\"к: горсдскт^не торгсв'кне всгаклга м'к- рнлл ск по\'Д'кі и ск в-кстчі, стлвилл, стт». Ссгл клкс» нскони оустлвлінс, вліости епискспоу Бїзтч плкссти, НИ с»ул\ллити, НИ о\'Вїличити, зл все тс В'кздлти іблхо^* слсвс» втч денк соу-

15 дл великлгс, лкоже и с» дсушл^^к челсв'кчкск'кі)(^'к. й се цер- ксвнни лк»ди: игоул^ент», пситч, дкгакснт», и д'кти иу'к, и псплдки, и ктсі в'к клиросФ., чернецк, черницл, прсскоурницл, плло/мниктч, л-кчецк, оудсвицл, злдоушеЕнтий челсв-квіч, сто-

рСИИКТі, СЛ+.ПеЦк, \'рС»Л\ЄІІ,к, ЛХОНЛСТТуїреве, ЕСЛкННЦИ, гостин-

20ници, стрлннспрнил^ници ; то люди церковнюга коглд'клк- нтога, єписксптч вкдліетк межи ил\и соудпк, илн свидл, нли которлга крлждл, или злдницл; л воудетк иномоу челов'ккоу Ск ними р'кчк, то овчин соудтч. йцп кто престоупитк си прлвилл, лкоже ібсмт^і оупрлвили по свгат'кі\"к отецк прлви-

25 лслх-к и перв'кі\"к цлрк оупрлвленик», кто иметк престоуплти прлвилл си, или Д'кти мои, кнгази, или прлвноуци, или в'к которомк грлд'к нлм'кстннк'к, или соудкга, или тиоун'к, л имоутк ОБид'кти соуд'кі церковн'кіга или от'килхлти : дл воу-

дуючого слова опущено. 4. Прпименнпк'ь вез'к стопть не тбль- ко при сущіїпку соудки, але повторяє ся такожь при єго прп- ложнику вллд'кічни. 6. іпйп. пллтити зг (Іаііу. ієл\оу вира- жає копечность діЬґютпа. 10. искони сь-поконг ві&ку. II 12. городск'кііє торгок'кііб всілкліа л\'крилл зам. городскли торго- вліл в. м'крилл. 18. пллол\ннк'к топ, що водбувшл ман- дровку в-ь святу землю (Палестину) повертав-ь зт>-вбдтамт> до- мовь зт, иалмоіо в-ь руцЬ. злдоушевн'мй челов'кк'к, жебрущій чоловікт., що молить ся за душу покбГшика. 21. в'кдлти соудТк завЬдовати судомг; или овидл с. є. воудетк. 23. овчин соуд'к , = ОБі|іий соуд'к сві&тскій судті.

І

17

ДОуТК ПрСКЛИТИ К-К син ВІіК'к И КІЧ КОуДОуЦІИЙ ОТТк СЇДМН СККСрТу СІШТ'К1)^'Ь О'ГІЦк ВССЛСНКСК'Кіу'К.

Пі. Изг житія суіавяньского апостола св. Мееодія.

Легендьі о житю славяньских'ь апостолов'ь дойшли до нась Б-ь роячньїх'ь редакціяхті, так'ь сербских'ь, як'ь и руских'ь. В-ь редакцій сероской посЬдаеліо жизнь св. Кирила, в'ь рускбй же редакціїї діаемо опов-Ьдане про жизнь св. Мееодія. Ти опо- в'Ьданя суть вельзіи древни: и такт» легенду про св. Мееодія можно вбднестц начаїкозі-ь еи кь X. в'Ьку. Рукопись же ле- гендьі, з-ь котрои деякії уступьі подаємо, була мабуть в'ь XII. в'Ьц'Ь переписана изт» текста давнійшого, старословеньского. Оиа находить ся теперь в-ь синодальнбй библіотец'Ь в'ь Москв-Ь.

Прнлоучи ж( си в'к тічі дьнн, Рс»стислдк'к, кнгазк сло- к'кнксктч, с'к Скитс'П'клк'ьлхк псскласта из ЛХорак'ьі ктч цНі-

I слрю Л\и\-аилог, глагслк>фл такс: гако кожтєю л\идостию скдрави і€сл\к ; и соуть втч н'кі в'киїкдн оучит£ЛЕ мнозн кркстнинн из Вдавсь и из Гркктч и из Н'кд\ьцк, оучаци ігкі раздичк, а л\т^і Сдсв-кни, проста чадк, н{ нд\ад\'к, ижї кти нти наставилт^ на истнноу и разоул^т», с'кказад'к. То, докрс

івдад'кікс, псскди такк д\с>ужк, ижг Н'кі исправитк вксикоу правкдоу. Ттчгда ц'ксарк Л\и\'аид'к р«ч« в'к фидософоу Ко- стгантиноу: сд'кішнши ди, фидософе, ркчк снк>? нн'к сїго

3. МоравскіГі князь Ростпслав-ь, бз'дучп вазалемт. ці&саря німецкого, хотйвТ) больше самостбйпьім'ь статись, її про-те ба- жавт. зближитпсь ко двору впзаіітіГіскому. Вьіслав-ь водтакх бт> 861. роцЬ ПОСЛОВІ) до цЬсаря Мпхапла п велі&в-ь звістптії, що радт. 5ьі одержати з-ь Царьгорода учителя славяньского. Свя- тоиолк-ь, сестрїііець Ростислава, бувті іібзн-Ьіїшс основателем'ь велико моравскоп держави (-|- 894). 7. из їіда)("к = пзт, ІІта- ліи. 8. разднчк асІтегЬ. розлпчно, всіляко. прсста чадч прости люде. 10. д\оужк асе. 8^. н'кі сіаі. ріиг. || 12. Копстантпн-ь був-ь наГімолодшимт. сьніомТ) Льва, заступника воє- води вт> Солуню, торговельном-ь городі Македонін. Мееодій, стар- 5 шіи братт. Коїгстантина, був^ навперед'ь воівпикомТ), огібсля на- містнпкомх цЬсарским'ь одноп славяиьскоп провиїїціи, мабуть пад-ь рікою Стримономг, а водтакт. постриг-ь ся в-ь черці на

2

їз- да н< можїТк сктворнти разв-к т«бї. Т'кл\к на ти дарі» л^нозн, и пои-и-к крат-к ской, нгоумжк Мїдсдий, йди жї; вчи во іеста Сїлоунганнна, да Селоунине вкси чисто слов'кнк- скти Біскдоують. Т-кгда ні скмастл си отрїфи ни Кога, 5 нн ц'ксарга, по словїси скгатаго апостола ІЬтра. гакожс речї г Бога койте сга, ц'кслри чкт'ктї ; нт^ веліло сл'кішав'кша р-кчі». на л\олитвоу си наложиста и сь. нн'к.ин, иже киа^^оу тогож^ доу)са, іегоже и си. Да то»;' гаки Когк фнлософоі' слов'кнь,- скти кннг'кі, и акиі€ оустроивк пискл^ена и кескдоу скстаклк ІОпоути си итт^ моравкскаго, поилх'к /\\едодии. Начатій ж^ пак'кі, Ск покортіл^к повино^^'и си, слоужити философоі' оучити Ск нил\к. И трклмч л-ктолх-ь ншбД'кшелхТк в'кзвра- тиста си из Ліоравти, о^^'ченик'кі наоучкша.

горі Олпмп-Ь. Константпнг учпв-ь ся за-молоду на дворі& цісар- скомг, бусь ііот6мт> бпбліотекаромт. прп церкв'6 Софійской ; жпв'Ь водтакТ) черезт» іібвт. року вт> одном'ь манастьір'Ь надт. БосиоромТ), почімт. обнявТ) катедру философін. і. да иередг словами не лхожетк є злишипм-ь. на ти = на тобі І дари л\нози пот. р1., ві[рочімт> може бутп, що сей пога. р1. стопть замість ассив. ; поровн. Слово о полку ІІгор. лоуцн, стизи зам. лоук'кі, стигт^і. 3. Селоунгане вкси чисто слов-кикскти Бескдоуютк. Хотяй Солунь був-ь городомТ) грецкпмг, то однако було вх німт> багато Славяіі-ь ; ііро-те Мееодій н Константпнт. могли вже за молоду навчитись мовьі старословеньскои. 4. склхиста замість см'каста =--^ сміли (с. є. оба). отрефн си кого = вбдказатп кому. 8. Писатель сей легеидьі ііереиявТ) ся таким-ь иошапо- ваиєм-ь для азбуки славяньскои, що твердпв-ь, мабуть-то оамг Богт. Константиновп туюжь водкрив^. 9. книгни письмена, аз- бука. Констаитинт, уложивт. азбуку вт. 862. р. и того-жь року вбдправпвт, ся вт. дорогу до Моравьі. вескдоу Скставлк = утворивши мову слоненьску, о. є. впровадивши єі вг письмепьство : Скставлк рагі, ргаеґ. асі. І. изт. с'к-стави+'кс = Ск-ставіЧ-ТчС; = с'кстакк = с'кстаклк; Скставивтч же творить ся изт Ск-стави+'кс вставкою согласноп в поміжь самогласна и п 10. поути си ит'к л\оравкСкаго = водправпв-ь ся в-ь дорогу де ^^Іорави. ит'к си аог. '6. е§. зам. и си ; окончене т'к прппят( тутт> изг 3. особи часу теперішнего. Перед'ь поклпканєм-ь д( апостольства міжь моравскпмп Славянамп проповідали оба брать віру Христову Хазарамг вт> Херсоні (вт. ньшішнім-ь повострові Крпмі), де Константпнт> вмпайшов-ь такожь останки тіла св Клпмеита, папьі рпмского. 12. тркмт». Л'Ьтом'к ишкД'кшелМч ІН Мораві пробували оба брати 40 місяцівт.. ишкД'КШелАТ пам. из'кШкД'кшелгк. ІЗ. наоч,'Чкша научивши, рагі. ргаеї. асі І І., (Іиаі. пош. шаьс, 8Івд. пот. ш. наоучк.

19

Оук'кд-ккік Жї тлксва л^оужа ііпсстодик'к Ннкслл посьлл по ни, Ж(лаі<і видНсти и, ико днгїлл ксжии, скигн ОІ'ЧЇНИіе і€К>, псложк слок'кнкскож віілнгеліііе нл слтлри скіаглго ІЬ- трл лпостслл; скити же нл ііс>пс»іікс'ікс> кллжшлгс Л\гдс>дни. 5Вгаа](0\' Ж( н;т«ра л\нога члдь, гаже гоужл\-о\- словкиьскч-аи книг'кі, гллгс'ЛК'фе : гакс не досгоігік ніікс>'горсл\с\'жг іаз'кікоу нм-кти коукок'к сксну'к рлзк'к івкр'кй и Гркк'к и Ллгин'к, по Пиллтско^ писанню, нжї нл крьстк господкни нлписл,

І€Ж{ ЛПССТОЛИКТ^ ПНЛЛТкН'к! И ТркМЗ'кІЧкНИК'КІ ИЛр^КТі ПрС- [0 КЛИТ'К.

По дкнку-к Ж£ ЛАНоз'ку'к философ'к, НЛ со\\у,к гридпіїй,

рїче к'к Л\«додик>, Брлто^* своі€л\оу: сї, крлте, к'Ь соупроугл

БИ^^ов'к, івдиноу врлздоу тижлціл, н лз'к НЛ д-кск плдлю,

свой дкнк с'кконкчлк'к ; л т'кі ліовишн горо^/" вїлкл\и, то не-

І5лгози, горти рлдн, остлвитн оучжига своі€го: плчі ко л\ожї-

ШИ К'кІЛ\к СПЛСПГк БТчІТН ?

Поскллв'к Жї Коцелк К'к апостолнкоу проси, Ліедодни, Блажінаго оучитїли нашого, дл бт^і іелхо^' от'кпоустил'к. И р{ч« апостодиігк: т тіК'к ієдино/иоу ттіК'клло, но и вксклхк )0странал\'к т'клх'к слов'кнкск'кіНіїлк склк» й оучителга от'к Бо- га и от'к свгатаго апостола [Ьтра, пкркаго настолкника н ключ{Дкржкціа ц-ксарксгвик» нсБКкномоу. Пригат^к же й

3. положк рагі. ргаеі. асі. І. = положив'к. 5. Кгаауоі* Жї ієтїрл л\нога чадк = було-жь багато деякпхт. людей ; виауоу (ст. слов. Б'каг^) ріиг. пзт>-за того, що чадк є соИесІі- тит. гоужа)(^ог рус. гудили; іпГ. гоудити. 8. ижї на- писа зам. \еж( написа. 9, шжі апостоликт», проклгат'к зам. гаже а. проклитт^ котрьіхт> пана ііроклявт> ; пр0Кі\ит'к аог. 3. 8^. зам. про-кли.

II. на соуд'к с. є. на со^^дт», слхерткн'кій. 12. в^к соу- проуга Бгагок'к знач, мьі оба були товаришами ; соу'проуг'к = той що разозії. зг др^^гііиТ) «з запряжений, злучений, отже мужь, товарпшь. ІЗ. нідиноу враздоу тижатн = одну борозду тяг- нути або орати. ПередТ) смертію иостриг'ь ся Константпнг вг черцЬ, и ирпнявг пмя Кирила. 14 16. Т'кі ЛІОБИШН гороу с. є. Олпмн-ь. нсмозн оставити; сею конструкцією ви- ражає ся ргоЬіЬіІіунв; рус. не оставляй. пач£ во л\ожеши К'кілхк спасжТк втити = бо чи можешь кимт. иншим-ь лучше спасеньїмт. бути?

17. Коцелт> володівг вт> Паноніп над-ь озеромт. БолотньїмТ) (Ріаиеп- 8ее). 22. ц'ксаркствик» ніБКкнолхоу (іа^іу. нрпналеж- ностп.

20

Коцкд-к с-к великою чкстью, и пак-кі посьлл й к-к апостсли коу и дв-к дїсити моужь, чьстьн-кі чади, да й іелхоу сви- титк на епискоулкствс вт^ Панонин на столту свитаго Йнк- дрсннка, апсстода сттч сїдл\и дїсити, ієжі и к'кістк.

«о5а-^«<->-

ВФКЬ XI.

І. Из-ь поученія УІуки Жидятьі ко братіи.

Лука Жидята або Жнрята, родом-ь Русин-ь, був'ь еписко- пом-ь НоБгородскші-ь (1036 1060). Вбн-ь напиеав'ь : Поученіе кг братігс ^ вг котрбм'ь вьіложив'ь обовязки Хріїстіянина ко Богу, ближним^ и самоаіу еоб'іі. Вт) сЬм'ь твор'Ь не зам-Ьчае- ' мо великои учености, противно бачимо, що Лука писавт, про- і сто безх признакбв'ь краснорічія. А вже-жь признати нале- жить, що ее поучене 6 вельми практичне и що оно зовсЬмТ), водпов-Ьдае потребам-ь духовньим-ь смирного черця. Язьїк'ь на- веденого письма Луки є церковно-славяньскій, приспособле-; ньій до вьіговору руского.

Ь Се, Братиі€ , перв'кіб всегс» сию запов-кдк изв'кстнс

дслжнн іеси-кі вси крестнине держати: в^крск^^ти вт^ іединТі Когіу, втч Трсйци слави/итч, в'к Отца и Ст^іна и свитагс Доууа, икоже наоучили апостоли, свитин отци о\|^твердиша Б-кроук» В'к єдиного Бога до конца. Бігроунте же л\и кр-к

ІОсению и жизни в'кчн'кй и лхоуц'к гр'кшн'кіилх'к В'кчн'кй. N л-кните сга В'к церкви \'одити, и на заоутреню, и на ок-кдніо и на вечернк>к»; и в'к своіей кл'кти, уоти спати, Вогоу по клоннв'к сга, толнко на постели лгази. В'к і^ркви прідстойт со стра\-ол\к Божикіл\к ; не л\олви ріічи, но ни л^'кісли, Н'

15л\оли Кога ксек» л\'кіслкю, да отдастк ти Ког'к гр'к;^'кі. Лк» ковк и.м-кйте со всгац-кл^к челов'ккол\к, а соле з кратніею, и

9. в-кроуйте же л\и кр'ксениіо; л\и іаі;. еіЬіс, кр'к' сению (ІаЬ. прп глаголі в'кровати, говорено бо в-кровати в'іі «ого (в'к чкто) и В'кровати колхоу (чел\оу). 14. л\олви мові ітрегак. 15. отдати гр'к)(^'кі водпустіїти грі&хп. 16. всгак'к п(

читуе с;і запменіїикомт) її деклпііує ся посля образця т'к. колії

21

н( БОі,'ди инс» на сїрдцн, а ино в'к о\,'<^''"^Г'^ 5 ""^ под'к крл- толяк іалхпо н{ рой, дл тіЕі Ксг'к вТк горшли ТС»Й Н( врнн{Тк. Но коуди прлвдив'к такс», іако ні клй си прлвд'кі д-кли и законл Бсжига и приложл галв^кі, дл сочтїтк ти Согк сь 5 свит'кі/ии. Пр«т{рпит£ крат'к врлто\^ и всико/МО\,'' челск'ккоу, л не в-ьздайтї зла зл зло; дроуг'к дрс»\'га по)^влли, дл и Ссг'ь втіі пс\-кллить. Не л\(?зн свлдитн, дл н{ нарїчїши си скін'к дмгавс»лоу ; не» слміргай, да воудеши с'кін'к Сотої/". Не осоуди врата ни /итисаию, поллинаи свои гр'к]('кі, да т«В£ .ОКог'ь нї осоудитк. Помннтї н л\нлоі|'йт£ странн'кіга и оуко-

ГТОИ И ТЄЛ\НИЧНИК'КІ, И СКОИЛА'К СИрОТаМ'Ь ЛЛИЛОСТНКИ ВО\'Д{-

Т£. ІЬ по\-ритай си, нн посм-кй си никаколАоужї, в на- пасти Жї терпи, на Сота о\'пован軈 илх-ки. Воуібсти не им-кй- тї, ни гордости, ни прилНіплий си ин'ку'ь. творити, пол\ни,

ІЬ ико оі)Гтро Еоудем'ь. смрлдтк н гной и червнів. Ко^і'дете сми- (кни и кротци, дл и посло\|'Жнии,и во\'Дете и творци вожи- іілітк злпов'кделА'к ; в гордаго ко сердци днивол'ь, скдить, а кожин; слово НЄ ](^оі|іеть прильно\{"ти і€л\о»|'. Чтитє стара че- лов'кка и родители свои; не клените си кожиилхь именел\ь,

Юни нного заклинайте, ни проклинайте. Со^^дите пс» правд'к, мьздткі не і€л\ли ге, в ли)ско\|'' не дайте. Сога си войте, кни- зн чтите, раси первоіе Кога, таже господоу; чтите отт». все- го сердца ніереи кс<жии, чтите и слоуп^і церкови'кіи. Не оу-

ст. слов. БОЛ»€ знач, ббльше. 2. рой ітрегаі:., р_ус. рий (кор. річі); Форма рсй є великорз'ска. да теве Сог'ь. вт». горшаи той не вринеть; втк горшаи асе. р1. п., той ^еа. ь^. Г. (с. є. илхічі); крино\гти втрун} гп, вдрулптп. З 4. не кай си приложа главтчі = не кай си приложи ги глав'кі, с. є. у- мерти. Прпчастпик'ь часу тепер. Формьі діяльної! приложа зі. иоглядомт. на глаголг каити си є грецизмі) ; отже з'ь тьімх ст, рускіїм-ь Бьіраженемт, каїо си приложа иллео^" поровп. грец. а/0-о[^,ас Ь^і^.x^ тріср(і)>л 7. Не л\05и скадити замість не свади ; способі) бо приказуючій воді) пня іМОГ, маючи значене глагола. „ХОТІТИ'*, В1. саолученю зо способом!) неозначеньїмі., служить до внраженя заказу. Таке виражене єсть отже плеонастичним!), 14. иніі\-к Іосаііз прп глаголі прилкплиги си. 18. при- Лкноути поль. ])Г'/.у]§п^6 (кор. лег), отже прилкноути зам. при- льгноути. 22. рави первоі€ Сога, таже господоу == будучи сл